Pengertian Akhlak, Macam-Macam Akhlak dan Contoh Serta Ruang Lingkup Akhlak Dalam Islam

Pengertian Akhlak, Macam-Macam Akhlak dan Contoh Serta  Faktor Yang Mempengaruhi Akhlak dan Ruang Lingkup Akhlak Dalam Islam– Secara terminologi, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluk yang berasal dari bahasa arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Tiga pakar bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawaih, Al Ghazali dan Ahmad amin, mengatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat mmunculkan perbuatan baik tanpa mem pertimbangan pikiran dahulu.

Akhlak adalah suatu tingkah laku yang harus dilakukan secara berulang, tidak hanya sekali atau hanya sewaktu-waktu saja melakukan kebaikan.

Cara membedakan Akhlak, Moral dan Etika yaitu: Dalam akhlak untuk menentukan baik-buruknya menggunakan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Dalam etika, untuk menentukan nilai perbuatan baik atau buruk seseorang menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio. Sedangkan dalamn moral untuk menentukan nilai perbuatan menggunakan tolak ukur adat istiadat.

Macam-Macam Akhlak Dalam Islam

Ada 2 macam jenis pembagian akhlak yaitu akhlak mahmudah (akhlak terpuji) dan akhlak madzmumah (akhlak tercela).

Akhlak Mahmudah

Akhlak Mahmudah adalah Akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Contoh akhlak terpuji, diantaranya:

Jujur, adalah tingkah laku yang mendorong keinginan atau niat baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya atau orang lain.

Berperilaku baik, adalah reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya dengan cara terpuji.

Malu, adalah perangai seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan tercela sehingga mampu menghalangi seseorang untuk berbuat dosa dan maksiat serta dapat mencegah orang untuk melalaikan orang lain.

Rendah hati, sifat seseorang yang dapat menempatkan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain.

Murah hati, adalah sikap suka memberi kepada sesama tanpa pamrih atau imbalan.

Sabar, menahan segala sesuatu yang menimpa diri (hawa nafsu).

Akhlak Madzmumah

Akhlak Madzmumah adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Contoh akhlak madzmumah antara lain:

Riya’, beramal atau melakukan sesuatu perbuatan baik dengan niat untuk dilihat orang atau mendapatkan pujian orang. Dengan kata lain, Riya’ yaitu pamer.

Sum’ah, melakukan perbuatan atau berkata sesuatu agar didengaroleh orang lain dengan maksud agar namanya dikenal.

Ujub, mengagumi diri sendiri.

Takabur, membanggakan diri sendiri karaena merasa dirinya paling hebat dibandingkan dengan orang lain.

Tamak, serakah atau rakus terhadap apa yang ingin dimiliki.

Malas, enggan melakukan sesuatu.

Fitnah, mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya.

Bakhil, tidak suka membagi atau memberikan sesuatu yang dimiliki dengan orang lain (pelit).

Dan segala yang merugikan makhluk lain

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akhlak

Ada 2 faktor yang mempengaruhi akhlak yaitu faktor keturunan atau keluarga dan faktor lingkungan atau pergaulan.

Ruang Lingkup Akhlak

Ruang lingkup akhlak sangat luas. Menurut Muhammad Abdullah Daras ada 5  bagian ruang lingkup diantaranya:

Akhlak Pribadi (Al-Ahklak Al-Fardiyah)
Akhlak pribadi terdiri dari:

 • Ahklak yang diperintahkan
 • Akhlak yang dilarang
 • Akhlak yang dibolehkan
 • Akhlak dalam keadaan darurat

Akhlak Berkeluarga (Al-Akhlak Al-Usrawiyah)
Akhlak berkeluarga terdiri dari:

 • Kewajiban timbal balik orang tua dan anak
 • Kewajiban suami istri
 • Kewajiban terhadap karib kerabat

Akhlak Bermasyarakat (Al-Akhlaq Al Ijtima’iyah)
Akhlak Bermasyarakat terdiri dari:

 • Akhlak yang dilarang
 • Aklhak ytang diperintahkan
 • Kaedah-kaedah adab

Akhlak Bernegara (Akhlak ad-Daulah)
Akhlak Bernegara terdiri dari:

 • Hubungan antara pemimpin dan rakyat
 • Hubungan luar negeri

Akhlak Beragama
Akhlak beragama yaitu kewaiban terhadap Allah Swt.

Menurut Yuniar Ilyas, ruang lingkup akhlak dibagi menjadi 6 bagian diantaranya:

 • Akhlak terhadap Allah Swt.
 • Akhlak terhadap Rasulullah
 • Akhlak terhadap diri sendiri
 • Akhlak dalam keluarga
 • Akhlak dalam bermasyarakat

Demikian artikel pembahasan tentang”Pengertian Akhlak, Macam-Macam Akhlak dan Contoh Serta Ruang Lingkup Akhlak Dalam Islam“, semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti postingan kami berikutnya.

Baca Juga :  29 Nama-nama Hari Akhir dalam Al-Quran Lengkap Artinya dan Penjelasannya